Voorwaarden.

 

Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet, op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  de Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam.

Tenzij anders is aangegeven, berusten alle rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen auteursrechten, merkrechten en eventuele rechten ten gevolge van Europese richtlijnen inzake de rechtsbescherming van databanken bij de Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam.

De in deze website opgenomen informatie over personen en instellingen is alleen bestemd als informatie voor de bezoeker van deze website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam is het niet toegestaan de informatie te gebruiken. Personen of instellingen die inbreuk maken op deze voorwaarden handelen onrechtmatig.

Ter voorkoming van illegaal gebruik kunnen onherkenbare visuele, kenmerken zijn verstopt. Aan de hand hiervan kan door ons worden vastgesteld of bepaalde onderdelen van deze site afkomstig zijn.

De Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam, besteedt veel zorg aan het achterhalen van mogelijke rechthebbenden. Omdat het vaak om oud materiaal gaat, waarvan de herkomst niet altijd bekend is, komt het voor dat wij de rechthebbende(n)  niet kunnen achterhalen. Bij het beschikbaar stellen van beelden, teksten en andere informatie zijn wij daarom uiterst terughoudend.

Wij wijzen er met nadruk op dat het beschikbaar stellen van materiaal door ons, niet hetzelfde is als het geven van toestemming om dit materiaal vervolgens te publiceren of anderszins te gebruiken. U bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling hiervan.

Mocht u van mening zijn zelf aanspraak te kunnen maken op bepaalde rechten, dan verzoeken wij u ons daarvan ogenblikkelijk op de hoogte te stellen.

Deze website is met grote zorg samengesteld. Veel informatie komt van derden. De Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam, is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de op de website geplaatste informatie. Wij houden ons aanbevolen voor kritiek, verbeteringen en aanvullingen.

 

Bronvermelding

 

Na verleende toestemming mag publicatie alleen plaatsvinden, wanneer duidelijke bronvermelding plaatsvindt: “Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam” . Het weglaten van bronvermelding is onrechtmatig. Wanneer bronvermelding wordt verzuimd, heeft de Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam, automatisch recht om € 500,- per ingebrekestelling, in rekening te brengen. Ongeacht eventuele andere afspraken. Dit bedrag is exclusief het bedrag van eventueel door de Historische Collectie Politie eenheid Rotterdam geleden schade die het gevolg is van deze overtreding en staat los van eventuele andere claims en exclusief het gangbare tarief voor het beschikbaar stellen van materiaal.